Witaj w NAWA
/ Rejestracja
Regulamin korzystania z systemu teleinformatycznego NAWA
I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) korzystania z systemu teleinformatycznego NAWA („System NAWA”) został wydany przez NAWA - Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Polna 40, kod pocztowy 00-635, NIP: 5272820369, powołaną na mocy ustawy z 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.).
2. Regulamin określa zakres, zasady i warunki korzystania z zasobów udostępnianych za pośrednictwem Systemu NAWA będącego własnością Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
3. Zarejestrowanie się w Systemie NAWA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu.

II. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

1. Administrator lub NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Polna 40, kod pocztowy 00-635, adres e-mail: biuro@nawa.gov.pl, NIP:5272820369, powołana na mocy ustawy z 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.).
2. System NAWA – zgodnie z Ustawą z 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Art. 14.1.:
„Agencja prowadzi system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydania decyzji w sprawie przyznania środków finansowych w ramach programów, o których mowa w art. 17 ust. 2. 2. System teleinformatyczny Agencji zapewnia elektroniczną realizację postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym składanie wniosków o udział w programie, dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej tych wniosków oraz doręczanie pism i decyzji. 3. Składanie wniosków o udział w programie na formularzu elektronicznym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji odbywa się za pomocą konta w systemie założonego dla wnioskodawcy przez Agencję.”
3. Rejestracja – czynność dokonywana przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do systemu NAWA.
4. Użytkownik – osoba, która zarejestrowała się w systemie NAWA.
5. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do systemu NAWA, określany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji lub poprzez zmianę Hasła.

III. Rejestracja i dostęp do systemu NAWA

Uzyskanie dostępu do systemu NAWA oraz korzystania z jego zasobów jest możliwe po zarejestrowaniu się w systemie NAWA. W tym celu:
1. Osoba wprowadza dane wskazane w formularzu rejestracji:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres e-mail,
d. hasło,
2. akceptuje Regulamin i potwierdza zapoznanie się z informacją o ochronie danych osobowych;
3. wybiera opcję dostępną w formularzu: „Zarejestruj”;
4. na adres e-mail podany w formularzu rejestracji osoba otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem potwierdzenia rejestracji;
5. kliknięcie w przesłany link jest potwierdzeniem zarejestrowania się w systemie NAWA.
Od tego momentu osoba ta staje się Użytkownikiem i uzyskuje pełny dostęp do systemu NAWA.

IV. Warunki korzystania z systemu NAWA.

1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania do systemu NAWA treści:
a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu NAWA;
b) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
c) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu NAWA, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia działalności systemu, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu NAWA.
4. Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu Użytkownika, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
5. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, przepisów obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych lub moralnych.
6. W celu prawidłowego korzystania z systemu teleinformatycznego NAWA wymagane jest:
a) połączenie z siecią Internet;
b) urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa);
c) posiadanie konta poczty elektronicznej.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania systemu NAWA, jak i innych kwestii dotyczących systemu można przesyłać na adres e-mail biuro@nawa.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora, wskazany w pkt. II.1 niniejszego regulaminu.
2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej).
4. Administrator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Administratora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie NAWA jest, zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Dyrektor NAWA.
2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu założenia konta w systemie NAWA oraz kontaktu z Użytkownikiem.
3. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Przekazanie:
a) imienia, nazwiska, adresu e-mail - jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia konta w systemie (odmowa oznacza brak możliwości założenia konta)
b) pozostałych danych (po założeniu konta) – jest dobrowolne.
5. Dane będą przechowywane przez okres istnienia konta Użytkownika.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
a) żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
d) przenoszenia danych.
7. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych NAWA pod adresem e-mail odo@nawa.gov.pl.

VII. Przepisy końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2018 r.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej www.nawa.gov.pl.
3. Administrator zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie wskazanej w pkt. VII.3 powyżej i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
4. Korzystanie przez Użytkownika z systemu po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza akceptację regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
6. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się z Administratorem, korzystając z danych wskazanych w pkt. II.2 powyżej.

Załącznik: informacja o potencjalnych zagrożeniach

W związku z realizacją obowiązku wskazanego w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) Administrator informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z systemu NAWA.
Niniejsza informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie, ale które powinny być brane pod uwagę przez Użytkowników, mimo stosowania przez Administratora środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń.
Podstawowymi zagrożeniami, na jakie narażony jest Użytkownik w trakcie korzystania z internetu, są m.in.:
• złośliwe oprogramowanie (malware) – oprogramowanie mające na celu działanie przestępcze, szkodliwe lub złośliwe, takie jak wirusy, konie trojańskie, robaki itp.;
• oprogramowanie szpiegujące (spyware) – oprogramowanie, które śledzi działania Użytkownika lub dane jego dotyczące, a następnie przesyła je bez wiedzy i zgody Użytkownika do autora lub użytkownika oprogramowania;
• spam – niezamawiane wiadomości elektroniczne, wysyłane do wielu odbiorców i zawierające informacje o charakterze handlowym;
• wyłudzenie danych (phishing) – działanie polegające się na podszyciu pod godną zaufania osobę fizyczną lub prawną w celu zdobycia danych Użytkownika;
• włamania do komputera lub urządzenia przenośnego (smartfon, tablet itp.) Użytkownika.
W celu zapewnienia ochrony Użytkownika i zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń, o których mowa powyżej, Użytkownik powinien w szczególności:
• zainstalować na wykorzystywanym komputerze lub urządzeniu przenośnym program antywirusowy i firewall, regularnie aktualizowany;
• regularnie aktualizować wykorzystywane przez siebie programy i system operacyjny;
• nie otwierać i nie pobierać załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
• nie pobierać oprogramowania lub plików ze nielegalnych źródeł.
Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Polna 40, 00-635 Warszawa). Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu założenia konta w systemie obsługi wniosków oraz kontaktu z użytkownikiem systemu.

Przekazanie:
* imienia, nazwiska, adresu e-mail - jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia konta w systemie (odmowa oznacza brak możliwości założenia konta).
* pozostałych danych (po założeniu konta) – jest dobrowolne.
Dane będą przechowywane przez okres istnienia konta użytkownika.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
* żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
* prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
* przenoszenia danych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: odo@nawa.gov.pl.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.
Regulamin Newslettera
Zaznaczając regulamin potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższą informacją i wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Polna 40, 00-635 Warszawa). Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu zapisania się do listy mailingowej prowadzonej przez NAWA oraz wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera NAWA oraz kampanii "Ready, Study, Go! Poland".

Przekazanie:
* adresu e-mail - jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się na newsletter (odmowa oznacza brak możliwości założenia konta).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
* żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
* prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa),
* przenoszenia danych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: odo@nawa.gov.pl.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.
Napisz do nas
Wyślij