polski
english

Regulamin korzystania z systemu teleinformatycznego NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Regulamin korzystania z systemu teleinformatycznego NAWA


§1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, zasady i warunki korzystania z Systemu NAWA będącego własnością Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 2. Rejestracja w Systemie NAWA jest równoznaczna z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.


§2
Słownik

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator lub NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 40, kod pocztowy 00-635, adres e-mail:biuro@nawa.gov.pl , NIP: 5272820369, powołana na mocy Ustawy;
 2. Ustawa – ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1530 z późn. zm.);
 3. System – system teleinformatyczny NAWA utworzony zgodnie z Ustawą;
 4. Adres e-mail – rozwiązanie techniczne, w tym urządzenie teleinformatyczne i współpracujące z nim narzędzie programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 5. Rejestracja – czynność dokonywana przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Systemu;
 6. Użytkownik – osoba, która zarejestrowała się w Systemie;
 7. Konto – zespół cech identyfikujących Użytkownika, z których wynika możliwość dostępu do usług po podaniu identyfikatora (adresu e-mail) Użytkownika oraz hasła;
 8. Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności warunki korzystania z Systemu, prawa i obowiązki Użytkownika związane z korzystaniem z Systemu, warunki i zasady ochrony danych osobowych, jak również zakres odpowiedzialności Użytkownika;
 9. Rola – zespół praw i obowiązków wynikających z uprawnień Użytkownika w Systemie. Wyróżniamy następujące role: wnioskodawca, współedytor(współredaktor), beneficjent(wnioskodawca, z którym NAWA zawarła umowę), ekspert zewnętrzny, pracownik NAWA, administrator Systemu;
 10. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Systemu, określany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.
 11. Usługi – udostępnione poprzez System funkcjonalności umożliwiające użytkownikom obsługę Systemu w ramach udostępnionych im uprawnień wynikających z nadanej im roli w Systemie.

§3
Postanowienia ogólne

 1. Dostęp do Systemu jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. NAWA zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, sposobu działania Systemu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z obsługą i konserwacją Systemu.
 3. NAWA zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. System jest skierowany do wnioskodawców (beneficjentów), ekspertów zewnętrznych oraz pracowników NAWA.


§4
Cele Systemu

 1. System to rozwiązanie wspierające realizację postępowań niezbędnych do wydania decyzji o przyznaniu dofinansowań w tym składanie i obsługę wniosków o udział w programach, dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej oraz doręczanie powiadomień, decyzji oraz oceny raportów złożonych przez beneficjentów.
 2. Cele określone w ust. 1 realizowane są między innymi poprzez umożliwienie Użytkownikowi, stosownie do przyznanych uprawnień, dostępu do: profilu, modułu wnioskodawcy, modułu eksperta, modułu pracownika NAWA, modułu administratora Systemu.


§5
Rejestracja i dostęp do Konta Użytkownika Systemu.

 1. Rozpoczęcie korzystania z Systemu wymaga rejestracji Konta oraz kliknięcia linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji Użytkownika.
 2. Zrealizowanie w pełni procedury aktywacji Konta w Systemie możliwe jest, gdy Użytkownik:
  • oświadczył, iż zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;
  • oświadczył, że zapoznał się z treścią obowiązku informacyjnego;
  • podał wszystkie wymagane dane.
 3. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator NAWA może:
  • wezwać użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości lub
  • zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Użytkownik zabezpiecza dostęp do swojego Konta poprzez zastosowanie hasła. Rejestracji i zmiany haseł dokonuje się przy zachowaniu następujących zasad:
  • hasła powinny mieć co najmniej osiem znaków i muszą zawierać:
   1. małe litery,
   2. wielkie litery,
   3. cyfry,
   4. znaki specjalne;
  • hasło powinno zostać zmienione przez Użytkownika niezwłocznie w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia, że mogły się z nim zapoznać osoby trzecie.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane przy użyciu identyfikatora (adresu e-mail), którym się posługuje.
 7. Zabrania się udostępniania danych identyfikacyjnych swojego Konta osobom trzecim, a w szczególności hasła.
 8. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych osób.
 9. Użytkownik może utworzyć w Systemie NAWA nie więcej niż jedno Konto. W przypadku stwierdzenia utworzenia przez Użytkownika więcej niż jednego konta, Administrator NAWA może:
  • wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia Kont;
  • zablokować Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.

§6
Warunki korzystania z Systemu

 1. Do korzystania z Systemu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
  • dostępu do Internetu;
  • dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (adres e-mail);
  • przeglądarki internetowej spośród wymienionych: Microsoft Edge, FireFox, Chrome, Safari, Opera w jej najwyższej stabilnej wersji.
 2. System jest dostępny dla Użytkowników pod adresem www.nawa.gov.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerw w funkcjonowaniu Systemu niezbędnych do wykonania czynności związanych z zapewnieniem jego prawidłowego funkcjonowania.
 4. Administrator nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do korzystania z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu.
 5. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu wywołane siłą wyższą, szkody spowodowane wadliwym działaniem Systemu, w tym awariami sprzętu Użytkowników lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 6. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia działalności Systemu, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania do Systemu treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemu;
  • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje;
  • obraźliwych czy naruszających czyjekolwiek dobra osobiste.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu wykonywania następujących czynności:
  • niezgodnych z przeznaczeniem Systemu;
  • powodujących przeciążenie Systemu;
  • wpływających na bezpieczeństwo Systemu;
  • analizujących kod źródłowy Systemu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych lub moralnych.

§7
Użytkownicy Systemu

 1. Użytkownikiem może być każda osoba, która zarejestruje Konto w Systemie, jednak poziom uprawnień uzależniony jest od pełnionej w Systemie Roli. Rejestrując Konto Użytkownik potwierdza spełnianie warunków rejestracji oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Użytkownik może otrzymywać komunikaty systemowe lub wiadomości przesyłane przez pracowników NAWA lub inne upoważnione przez Administratora osoby na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail.
 3. Użytkownik ma obowiązek poinformować Administratora o każdorazowej zmianie adresu e-mail, który został przez niego wskazany w trakcie rejestracji konta. W razie braku ww. informacji komunikaty systemowe lub wiadomości przesłane przez pracowników NAWA lub inne upoważnione przez Administratora osoby na wskazane w trakcie rejestracji konto pocztowe (adres e-mail) uważa się za doręczone.
 4. Użytkownik ma prawo, w zakresie swojej Roli, zapraszać inne osoby do współedytowania wniosków lub raportów. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania tym osobom treści Regulaminu, w szczególności zasad ochrony danych, wskazanych w § 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób, które zaprosił do współedytowania.

§8
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Systemu NAWA, jak i innych kwestii dotyczących Systemu można przesyłać na adres e-mail biuro@nawa.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora, wskazany w § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej). Administrator może udostępnić Użytkownikowi formularz reklamacyjny w wersji online.
 4. Administrator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
§9
Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie NAWA jest, zgodnie z art. 14 ust. 4 Ustawy, Dyrektor NAWA.
 2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu założenia Konta w Systemie NAWA oraz kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Przekazanie:
  • imienia, nazwiska, adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia Konta w Systemie (odmowa oznacza brak możliwości założenia Konta);
  • pozostałych danych (po założeniu Konta) jest dobrowolne.
 4. Dane będą przechowywane przez okres istnienia Konta Użytkownika. Dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze Systemu.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  • żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa);
  • przenoszenia danych.
 6. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych NAWA pod adresem e-mail odo@nawa.gov.pl

§10
Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik zobowiązany jest do takiego użytkowania Systemu, które nie będzie prowadziło do:
  • udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym lub
  • utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej edycji danych osobowych.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których ma dostęp w ramach Systemu, zarówno w toku współpracy z NAWA, jak i po jej zakończeniu. To samo dotyczy sposobów zabezpieczenia tych danych, w tym zabezpieczeń Systemu.
 3. W razie stwierdzenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić tę sprawę inspektorowi ochrony danych (odo@nawa.gov.pl) oraz postępować zgodnie z jego poleceniami.
 4. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych przez Użytkownika może wiązać się z odpowiedzialnością przewidzianą przepisami prawa.

§11
Informacja o potencjalnych zagrożeniach

 1. W związku z realizacją obowiązku wskazanego w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn.zm.), Administrator informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Systemu NAWA przez Użytkownika. Niniejsza informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie, ale które powinny być brane pod uwagę przez Użytkownika, mimo stosowania przez Administratora środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń. Podstawowymi zagrożeniami, na jakie narażony jest Użytkownik w trakcie korzystania z internetu, są m.in.:
  • złośliwe oprogramowanie (malware) – oprogramowanie mające na celu działanie przestępcze, szkodliwe lub złośliwe, takie jak wirusy, konie trojańskie, robaki itp.;
  • oprogramowanie szpiegujące (spyware) – oprogramowanie, które śledzi działania Użytkownika lub dane jego dotyczące, a następnie przesyła je bez wiedzy i zgody Użytkownika do autora lub użytkownika oprogramowania;
  • spam – niezamawiane wiadomości elektroniczne, wysyłane do wielu odbiorców i zawierające informacje o charakterze handlowym;
  • wyłudzenie danych (phishing) – działanie polegające się na podszyciu się pod godną zaufania osobę fizyczną lub prawną w celu zdobycia danych Użytkownika;
  • włamania do komputera lub urządzenia przenośnego (smartfon, tablet itp.) Użytkownika.
 2. W celu zapewnienia ochrony Użytkownika i zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń, o których mowa powyżej, Użytkownik powinien w szczególności:
  • zainstalować na wykorzystywanym komputerze lub urządzeniu przenośnym program antywirusowy i firewall i regularnie go aktualizować;
  • regularnie aktualizować wykorzystywane programy i system operacyjny;
  • nie otwierać i nie pobierać załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
  • nie pobierać oprogramowania lub plików ze nielegalnych źródeł.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w systemie teleinformatycznym NAWA r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony internetowej www.nawa.gov.pl .
 3. Administrator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie wskazanej w ust. 2 powyżej i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Systemu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.
 5. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się z Administratorem, pod adresem e-mail: biuro@nawa.gov.pl